0512 - 519597
MR - Medezeggenschapsraad

MR - Medezeggenschapsraad

Welkom bij de MR!

Aan school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is het wettelijke orgaan binnen de school welke nauw betrokken is bij de samenwerking tussen directie, personeel en ouders. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht in de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De MR kan o.a. advies geven bij de volgende zaken:

  • verandering grondslag school;
  • wijzigingen lesrooster;
  • fusie met andere school;
  • beleid inzake aanstelling/ontslag schoolleiding;
  • vakantieregeling.

De MR heeft instemmingsrecht bij o.a.:

  • verandering onderwijskundige doelstelling van de school;
  • vaststelling/wijziging schoolwerkplan;
  • vaststelling/wijziging van beleid over ondersteunende werkzaamheden van ouders;
  • verandering/wijziging van het schoolreglement.


Deze raad wordt rechtstreeks door en uit ouders en het personeel gekozen. De MR bestaat uit zes leden:

  • Drie leden door en uit het personeel worden gekozen
  • Drie leden door en uit de ouders worden gekozen

Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van twee jaar. Na deze zittingsperiode treedt hij/zij automatisch af en kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. De MR komt als overlegorgaan maandelijks in een openbare vergadering bijeen. In bijzondere gevallen kan er ook een besloten gedeelte belegt worden. De notulen van de MR zijn openbaar en door ouders op te vragen via de directeur van de school. Tijdens de vergadering wordt de MR geïnformeerd door de schoolleiding (zij is geen lid van de MR). Een lid van de MR vertegenwoordigt de school in de Gemeenschappelijke MR (GMR) van alle basisscholen van het Openbaar primair onderwijs (OPO) in Smallingerland.

Vragen? Neem gerust contact op met onze MR via ons mailadres